Skip to content

ประเภทสมาชิก
สมาชิกของโครงการ “ปัญญาอินทรา” คือผู้ที่มีสิทธิใช้สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา 27 หลุม และศูนย์กีฬาปัญญาอินทรา ซึ่งแบ่งออกเป็น3 ประเภท ดังนี้
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องจากสังคมที่ทางโครงการมีสิทธิเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามความเหมาะสม
2. สมาชิกนิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลสามารถระบุเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นเข้าใช้สิทธิได้ไม่เกิน 3 ท่าน โดยบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีสิทธิโอนขายสมาชิก
2.2 การระบุตัวบุคคลเพื่อเข้าใช้สิทธินี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งคืนบัตรสมาชิกเดิม พร้อมชำระค่าทำบัตรสมาชิกใหม่
3. สมาชิกบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ สามีหรือภรรยา และบุตรของสมาชิกที่อายุไม่เกิน 21 ปี เป็นสมาชิกสมทบมีสิทธิและได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ สิทธิสมาชิกนี้สามารถโอนได้ โดยเป็นการโอนสิทธิสมาชิกสามัญและสิทธิสมาชิกสมทบพร้อมกันไป สมาชิกทุกประเภทของโครงการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าบำรุงรายการรายเดือนตามที่ทางโครงการแจ้งให้ทราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการทรงสิทธิสมาชิก
การโอนสมาชิก
1. สิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นสิทธิเฉพาะตัวและมีกำหนดเวลาตามที่ระบุในบัตรสมาชิกไม่สามารถโอนได้
2. สิทธิสมาชิกนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสามารถโอนได้โดยสมาชิกแจ้งความจำนงค์ขอโอนสิทธิพร้อมปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
2.1 แนบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการโอนดังนี้
-แบบฟอร์มคำขอโอนสิทธิสมาชิกกอล์ฟ
-ใบสำคัญการเป็นสมาชิกของผู้โอน
-บัตรสมาชิกของผู้โอน
-ใบสมัครของโครงการ ซึ่งกรอกข้อความและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน
-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนและผู้รับโอน
-รูปถ่ายสีขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ของผู้รับโอน
2.2 ให้ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อในช่องที่กำหนดไว้ในแบบคำขอโอนสมาชิกกอล์ฟ
2.3 ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนตามประกาศของโครงการ
สนใจติดต่อสอบถามสมาชิกกอล์ฟที่ e-mail: member@panyagolf.com
โทร. 02 943 0000 ต่อ 112