ก รี น ฟี   1 , 4 0 0   บ า ท
วั น อั ง ค า ร  -  วั น ศุ ก ร์
โ ป ร โ ม ชั่ น พิ เ ศ ษ
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ก รี น ฟี  1 , 4 0 0   บ า ท
วั น อ า ทิ ต ย์ ห ลั ง   1 1 : 0 0  น.
S U N D A Y   S P E C I A L
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ก รี น ฟี   2 , 0 0 0   บ า ท
วั น เ ส า ร์ ห ลั ง   1 1 : 0 0   น .
S A T U R D A Y   S P E C I A L
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ที ออฟ   15 : 0 0 น .   -   19 : 0 0 น .
กรีนฟี   1 , 2 0 0   บาท

วั น อั ง ค า ร  -  วั น ศุ ก ร์
N I G H T   G O L F
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม