Skip to content
ไนท์กอล์ฟ

ไนท์กอล์ฟ
ไนท์กอล์ฟ และโปรโมชั่นอื่นๆสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ในราคาพิเศษและได้เวลาออกรอบที่แน่นอน

 • วันอังคาร,  พฤหัส, ศุกร์ ,  กรีนฟี 1,600 บาท
 • วันพุธ กรีนฟี 1,500 บาท
 • T-off  15.00 – 19.00

โปรโมชั่นพิเศษ " ราคากรีนฟี + แคดดี้ + รถ "

 • อังคาร, พฤหัส, ศุกร์  กรีนฟี + แคดดี้ + รถ  3,000 บาท
 • วันพุธ กรีนฟี + แคดดี้ + รถ  2,800 บาท

โปรโมชั่นวันอื่นๆ

โปรโมชั่นวันเสาร์

 • วันเสาร์หลัง 11:00 น. กรีนฟี 2,200 บาท

โปรโมชั่นวันอาทิตย์

 • วันอาทิตย์หลัง 11:00 น. กรีนฟี 1,600 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ ระบบ Online Booking

 1.  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 4)
 2.  กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการจองที่ได้รับทางอีเมลล์ และนำมายืนยันที่เคาว์เตอร์รีเซฟชั่นของสนามฯ ก่อนเวลาทีออฟอย่างน้อย30 นาที ในกรณีที่ท่านนักกอล์ฟไม่มาแสดงตนที่รีเซฟชั่นของสนามฯ ก่อน 30 นาที ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองนั้นๆ
 3. ในกรณีที่สมาชิกทำการจองผ่านระบบออนไลน์ บัตรสมาชิกที่ใช้ในการจองจะต้องมีอายุถึงวันที่จะทำการออกรอบ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองนั้นๆ
 4. ทางสนามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาออกรอบ หรือคืนเงินให้ท่านนักกอล์ฟ ในกรณีที่สนามมีการแข่งขัน โดยจะแจ้งให้ท่านนักกอล์ฟทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
 5. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเวลา Tee-Time
  5.1 ในกรณีที่ยืนยันการจองแล้ว ท่านนักกอล์ฟสามารถเปลี่ยนเวลาออกรอบได้ 1 ครั้ง โดยจะต้องทำการเปลี่ยนเวลาออกรอบ ก่อนเวลาเดิมที่จองไว้อย่างน้อย 7 วัน
  5.2 สามารถเลื่อนเวลา Tee-Time ได้ก่อนล่วงหน้าวันที่จองไม่เกิน 7 วัน และหลังวันที่จองไม่เกิน 30 วัน และขึ้นอยู่กับ Tee-Time ที่ทางสนามเปิดให้จองผ่านระบบออนไลน์
  5.3 การเปลี่ยนเวลาการจอง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของราคาที่จองไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนจากวันที่ราคาต่ำไปวันที่ราคาสูงกว่าได้
  5.4 จำนวน และประเภทของนักกอล์ฟ ที่ได้รับการยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  5.5 จะยังไม่ถือว่ายืนยันการเปลี่ยนแปลง จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตารางเวลาการจองสนาม
 6. กรณีจองสนาม 6 คน ต้องใช้รถคาร์ทเข้าสนาม ราคา 1,000 บาท ต่อคน