ไนท์กอล์ฟ กรุงเทพฯ

ไนท์กอล์ฟ และโปรโมชั่นอื่นๆสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ในราคาพิเศษและได้เวลาออกรอบที่แน่นอน  

ไนท์กอล์ฟ

  • ไนท์กอล์ฟ กรีนฟี 1,200 บาท( Online Booking 1,100 บาท )
  • วันอังคาร – วันศุกร์  , T-off  15.00 – 19.00

วันเฉลิมพระพรรษา ร.10

โปรโมชั่นพิเศษ

Saturday Special (โปรโมชั่นวันเสาร์)

Sunday Special (โปรโมชั่นวันอาทิตย์)

เงื่อนไขการให้บริการ ระบบ Online Booking

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 4)

2. กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการจองที่ได้รับทางอีเมลล์ และนำมายืนยันที่เคาว์เตอร์รีเซฟชั่นของสนามฯ ก่อนเวลาทีออฟอย่างน้อย30 นาที ในกรณีที่ท่านนักกอล์ฟไม่มาแสดงตนที่รีเซฟชั่นของสนามฯ ก่อน 30 นาที ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองนั้นๆ

3. ในกรณีที่สมาชิกทำการจองผ่านระบบออนไลน์ บัตรสมาชิกที่ใช้ในการจองจะต้องมีอายุถึงวันที่จะทำการออกรอบ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองนั้นๆ

4. ทางสนามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาออกรอบ หรือคืนเงินให้ท่านนักกอล์ฟ ในกรณีที่สนามมีการแข่งขัน โดยจะแจ้งให้ท่านนักกอล์ฟทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

5. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเวลา Tee-Time

5.1 ในกรณีที่ยืนยันการจองแล้ว ท่านนักกอล์ฟสามารถเปลี่ยนเวลาออกรอบได้ 1 ครั้ง โดยจะต้องทำการเปลี่ยนเวลาออกรอบ ก่อนเวลาเดิมที่จองไว้อย่างน้อย 7 วัน

5.2 สามารถเลื่อนเวลา Tee-Time ได้ก่อนล่วงหน้าวันที่จองไม่เกิน 7 วัน และหลังวันที่จองไม่เกิน 30 วัน และขึ้นอยู่กับ Tee-Time ที่ทางสนามเปิดให้จองผ่านระบบออนไลน์

5.3 การเปลี่ยนเวลาการจอง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของราคาที่จองไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนจากวันที่ราคาต่ำไปวันที่ราคาสูงกว่าได้

5.4 จำนวน และประเภทของนักกอล์ฟ ที่ได้รับการยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5.5 จะยังไม่ถือว่ายืนยันการเปลี่ยนแปลง จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตารางเวลาการจองสนาม

6. กรณีจองสนาม 6 คน ต้องใช้รถคาร์ทเข้าสนาม ราคา 1,200 บาท ต่อคน