โทร : 02 519 5840 - 2
ก รี น ฟี   2 , 0 0 0   บ า ท
วั น เ ส า ร์ ห ลั ง   1 1 : 0 0   น .
S A T U R D A Y   S P E C I A L
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ก รี น ฟี  1 , 4 0 0   บ า ท
วั น อ า ทิ ต ย์ ห ลั ง   1 1 : 0 0  น.
S U N D A Y   S P E C I A L
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ก รี น ฟี   1 , 4 0 0   บ า ท

วั น อั ง ค า ร  -  วั น ศุ ก ร์
โ ป ร โ ม ชั่ น พิ เ ศ ษ
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ที ออฟ   15 : 0 0 น .   -   19 : 0 0 น .
กรีนฟี   1 , 2 0 0   บาท

วั น อั ง ค า ร  -  วั น ศุ ก ร์
N I G H T   G O L F
จองออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม

thailand-golf-booking-scorecardsedit1

จองกอล์ฟ & Golf Course in Bangkok Thailand

จองกอล์ฟ ออนไลน์ผ่านระบบ Online Booking ในราคาพิเศษและได้เวลาออกรอบที่แน่นอน  สามารถอ่านรายระเอียดการจองได้ที่ โปรโมชั่นพิเศษ

Panya Indra Golf Club comprises three separate 9-hole championship courses, each with an individual design and unique setting. Each course offers its own distinctly different playing experience. You can choose the lagoon Course. Palm Course or Garden Course. These three beautifully sculpted course are located in one exotic tropical location, offering the player a golfing paradise.

Pretty caddies

Course details & Videos

@panyagolf

เพิ่มเพื่อน